nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Nu nog voordeliger!

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuursteen-online.be

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt onderstaan onder :
Ondernemer : Natuursteen-online.be, die produkten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied;
Bedenktijd:  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
met de ondernemer;
Dag: kalenderdag
Herroepingsrecht: de  mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurstransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of
afnameverplichting in de tijd is verspreid;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop
op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezlefde ruimte zijn samengekomen;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informtie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Natuursteen-online.be
Marc Vuylsteke
Steelantstraat 11
8800 Rumbeke
Belgie
tel. 0032 478390727
email: info@natuursteen-online.be
HRK nr.125 164
BTW nr. BE 523723982

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2. De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbad een beperkte geldighiedsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:
- de  prijs inclusief belastingen ( inclusief BTW );
- de eventuele kosten van levering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet van toepassing zijn van
het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoeting van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- indien de overeenkomst na de totstandkoning wordt gearchiveerd, op wleke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken
alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkompst tot stan komt;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragcodes langs elektronische
weg kan raadplegen;
- de evenutele andere talen waarin, naast Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransactie

Artikel 5- De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde art 5 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt  hij voor een velige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in ach nemen.
5.4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de onvernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsplicht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te onbinden gedurende
veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door consument aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is omp te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herreopingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de orginele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3. Indien de consument van zijn herreopingsrecht gebruik wenst te maken, kan hij zich wenden tot de in art.3 genoemde ondernemer.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herreopinsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening
7.2. Indien de consument een besrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen
na terugzending of herroeping, terug betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsplicht

8.1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
- die duidelijk van persoonlijk van aard zijn
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3. De ondernemer sluit expliciet alle producten van het herroepingsrecht uit die op maat zijn gemaakt en producten die speciaal
voor de consument zijn besteld. Wel hanteerd de ondernemer een bedenktijd van 2x24 uur na de orderbevestiging waarbinnen de
consument alsnog de gelegenheid heeft de order te annuleren of te wijzigen.
8.4. De ondernemer sluit expliciet alle producten van het herroepingsrecht uit waarvan de kenmerken eigen zijn aan natuursteen.
- Kalksteen, marmer,graniet en andere natuursteensoorten worden verkocht met hun natuurlijke gebreken.
- Hun oorsprong en kleur worden bepaald door een monster, dat slechts benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat de identieke
kleur en benadering van de levering kunnen geëst worden.
- De maattoleranties van de natuursteentegels met gezaagde kanten : op de dikte 10% op de lengte en de breedte 3mm tenzij anders
overeengekomen tussen de partijen.
- De overeenkomsten worden beheerst door de normen van land van herkomst.

Artikel 9 - De Prijs

9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd
behoudens prijswijzigen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft , met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij aanbod vermeld.
9.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie aangeboden regeliing doet niets af aan de rechten en vorderingen
die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer
kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hieronder in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de op de website aangegeven levertijd uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn
is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangst de consument uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dit geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending
zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6. Het risico of beschadiging en/of vergissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling


12.1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct bij opdracht te worden voldaan.

12.2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens
de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverijld aan de ondernemer te melden.
12.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouden wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

13.1. In geval van klachten dient de consument zich te wenden tot de ondernemer zoals vermeld in artikel 2 benoemd.
13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een maar uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Geschillen

14.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Belgisch recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België . Voor buitenlandse
consumenten geldt het hoger vermeld bevoegheidsbeding  als prorogratieclausule.

Aanvullende algemene voorwaarden Natuursteen online-be

Artikel 15 - Monsters en modellen

15.1. De producten die geleverd worden betreffende natuurlijke producten. Monsters of foto´s hiervan kunnen slechts
ter indicatie beschouwd worden .
15.2. Natuursteen is een natuurproduct en kan daardoor in ëënzelfde parij licht aspectnuances vertonen. Om een homogeen
en harmonieus uitzicht te bekomen dient men de stenen bij de plaatsing oordeelkundig te mengen.

Artikel 16 - Overmacht

16.1. In geval van overmacht is de ondernemer ontlast van alle verantwoordelijkheid betreffende de levering. Indien de
ondernemer of consument de ontbinding van het contract verkiezen, dient dit aan de andere parij kenbaar gemaakt te worden
binnen de termijn van één maand vanaf de gebeurtenis die hiertoe aanleiding geeft gegeven. De ontbinding ggeen enkel
recht tot schadevergoeding. Buiten de wettelijke gebeurtenissen zijn o.a. aanzien als overmachtssituaties: brand, overstroming,
oorlog, opstand, staking de onderbreking van vervoer per spoor, te water enz.

Artikel 17 - Aanbiedingen

17.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm  of per email, tenzij ondernemer of
consument om praktische  , spoedeisende of ander redenen van een schriftelijke of per email aanbaod afziet.
17.2. Indien de aanvaarding( op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
ondernemer anders aangeeft.
17.3. Een samengstelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in aanbieding of offerte
begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
17.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen